71 341 98 85 71 343 59 28 Pn-Pt 8:30-17.00 biuro@ibop.pl
Internetowe Biuro Ogłoszeń Prasowych

Regulamin serwisu

Regulamin serwisu IBOP

REGULAMIN ZAMAWIANIA

OGŁOSZEŃ, NEKROLOGÓW i KONDOLENCJI

do gazet ogólnopolskich i regionalnych za pośrednictwem serwisu

internetowego IBOP.pl

 

Serwis Internetowy www.ibop.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.ibop.pl prowadzony jest przez PAWŁA ŁEBKOWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą PAWEŁ ŁEBKOWSKI SUNPRESS wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Pereca 3/1 b, 53-431 Wrocław, NIP 8971115425, REGON 930989933, adres poczty elektronicznej: biuro@ibop.pl , tel. 71 785 55 23, tel./fax 71 343 59 28 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodne w planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych)

1.2.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Serwisu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 17 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Serwisu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.


1.4. Definicje:

Serwis IBOP.pl

to serwis internetowy pośredniczący w przekazywaniu zamówień ogłoszeniodawcy w celu publikacji ogłoszeń w gazetach o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym wydawanych przez Wydawców.

Usługodawca, SUNpress

SUNpress Paweł Łebkowski właściciel serwisu IBOP.pl z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Pereca 3, 53-431 Wrocław, NIP 897-111-54-25, Regon 930989933, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Ogłoszeniodawca, Usługobiorca

jest osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamawia publikację ogłoszenia w wydawnictwie prasowym Wydawcy poprzez serwis IBOP.pl

Konsument

osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zamawiająca Usługę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Wydawcą

jest osoba fizyczna lub prawna, będąca właścicielem gazety (Tytułu prasowego) publikującego ogłoszenia przekazane przez ogłoszeniodawców za pośrednictwem serwisu IBOP.pl.


Serwis IBOP.pl współpracuje z następującymi Wydawcami:

AGORA S.A. - wydawca dziennika „ Gazeta Wyborcza”

GREMI MEDIA - wydawca dziennika „ Rzeczpospolita” 

INFOR BIZNES Sp. z o.o. - wydawca dziennika „ Dziennik Gazeta Prawna”

POLSKAPRESS – wydawca płatnych dzienników: „Polska The Times”, „Polska Gazeta Wrocławska”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Krakowska”, „Polska Dziennik Łódzki”, „Polska Głos Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Express Ilustrowany”, „Dziennik Polski”  „Dziennik Wschodni”, „Echo Dnia”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Współczesna”, „Głos Dziennik Pomorza”, „Kurier Poranny”, „Nowa Trybuna Opolska”

oraz gazet rozprowadzanych bezpłatnie: „Nasze Miasto Katowice”, „Nasze Miasto Kraków”, „Nasze Miasto Łódź”, „Nasze Miasto Poznań”, „Nasze Miasto Trójmiasto”, „Nasze Miasto Warszawa”, „Nasze Miasto Wrocław”.

BONNIER BUSINESS (POLSKA) Sp. z o.o. - wydawca dziennika „Puls Biznesu”

SPES Sp. z o.o. – wydawca dziennika „Nasz Dziennik”

FORUM - Wydawca dziennika Gazeta Polska Codziennie

Axel 

Murator 


Tytuł prasowy

dziennik, czasopismo, gazeta, tygodnik, miesięcznik, periodyk ukazujący się drukiem w wydaniu papierowym, rozpowszechniany w sposób płatny lub bezpłatny przez Wydawcę.

Usługa

kompleksowa usługa reklamowa, polegająca na zamieszczeniu Ogłoszenia drobnego, Wymiarowego, Komunikaty, Nekrologu, Kondolencji w prasie o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym.

Zamówienie

zamówienie Usługi, składane przy pomocy elektronicznego formularza, umieszczonego na Stronie internetowej, znajdującej się w obrębie Serwisu Internetowego.

Ogłoszenie

Ogłoszenie drobne, Modułowe – wymiarowe, Reklama, Komunikat zamieszczone za pośrednictwem serwisu IBOP.pl w gazetach ogólnopolskich lub regionalnych. Wszystkie zamieszczone w wydawnictwach prasowych Ogłoszenia są ogłoszeniami płatnymi.

Ogłoszenie drobne

ogłoszenie płatne za linie, zawierające od 1 do 100 linii. Wielkość ogłoszenia drobnego (max ilość linii) określają poszczególni Wydawcy. O tym czy zamówione ogłoszenie kwalifikuje się do zamieszczenia w dziale ogłoszeń drobnych Ogłoszeniodawca zostanie poinformowany drogą e-mailową lub telefonicznie na adres e-mail lub telefon podany przy składaniu zamówienia. Ogłoszenie drobne przyjmowane jest do odpowiedniej kategorii – rubryki i podrubryki zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez poszczególnych Wydawców.

Ogłoszenie wymiarowe

ogłoszenie płatne za moduł, odpowiadający jednemu z ustalonych przez danego Wydawcę typów modułów. Wielkość ogłoszenia wymiarowego określa SUNpress na podstawie treści przesłanej przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenie wymiarowe publikowane jest na stronach ogłoszeniowych (strony wypełnione samymi ogłoszeniami wymiarowymi lub na stronach redakcyjnych – strony zawierające artykuły)

Komunikat

ogłoszenie wymiarowe zamieszczone na stronach ogłoszeniowych lub specjalnych stronach z Komunikatami. Za Komunikat może być uznane ogłoszenie zamieszczone przez wszystkie urzędy administracji państwowej i samorządowej oraz: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne, ZOZ, sądy i prokuratury; wszystkie ogłoszenia zamieszczane przez syndyków, komorników i likwidatorów. Ogłoszenia innych podmiotów będące Komunikatami o: przetargach, likwidacjach, postępowaniach ugodowych, konkursach na stanowiska rad nadzorczych.

Nekrolog

zamieszczane zgodnie z Zasadami Ogólnymi ogłoszenie związane ze śmiercią osoby lub rocznicą śmierci. Nekrolog w druku jest zamieszczany w postaci samego tekstu lub tekstu z wyróżnieniem graficznym. Rozmiar Nekrologu w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez poszczególnych Wydawców lub ilości linii w przypadku zamówienia nekrologu w Gazecie Wyborczej. Rodzaj wyróżnienia graficznego określają poszczególni Wydawcy.

Kondolencje

wyrazy współczucia przekazywane komuś z powodu śmierci bliskiego, podziękowanie za opiekę, pomoc czy leczenie, połączenie zawiadomienia o śmierci z kondolencjami. Rozmiar Kondolencji w druku jest zależny od liczby modułów graficznych ustalonych przez poszczególnych Wydawców, lub ilości linii w przypadku zamówienia kondolencji w Gazecie Wyborczej.

Gazeta Ogólnopolska

Tytuł prasowy ukazujący się nakładem na terenie całej Polski.

Gazeta Regionalna

Tytuł prasowy ukazujący się nakładem na terenie wybranego regionu Polski.

Gazetapraca.pl

Serwis Internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący ogłoszenia drobne rekrutacyjne zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej.

Nekrologi.Wyborcza.pl

Serwis Internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący Nekrologi, Kondolencje, Wspomnienia zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej.

Nekrologi.net

Serwis Internetowy Wydawcy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. publikujący Nekrologi, Kondolencje, Wspomnienia zamieszczone drukiem w „Polska The Times”, „Polska Gazeta Wrocławska”, „Polska Dziennik Zachodni”, „Polska Gazeta Krakowska”, „Polska Dziennik Łódzki”, „Polska Głos Wielkopolski”, „Polska Kurier Lubelski”, „Polska Dziennik Bałtycki”, „Express Ilustrowany”, „Dziennik Polski”, „Dziennik Wschodni”, „Echo Dnia”, „Gazeta Codzienna Nowiny”, „Gazeta Pomorska”, „Gazeta Współczesna”, „Głos Dziennik Pomorza”, „Kurier Poranny”,  „Nowa Trybuna Opolska

Komunikaty.pl

Serwis Internetowy Wydawcy AGORA S.A. publikujący ogłoszenia wymiarowe będące KOMUNIKATAMI zamieszczone drukiem w Gazecie Wyborczej.

Dzień roboczy

każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Świadczenie usługi drogą elektroniczną

wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Ogłoszeniodawcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej

rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna.

Ciasteczka

pliki tekstowe, w których serwery Serwisu Usługodawcy zapisują informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku „ciasteczek” serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP

indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika.

Regulamin – niniejszy Regulamin.


2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Serwisu Internetowego IBOP.pl, składania zamówień na Usługi dostępne w Serwisie Internetowym, uiszczania przez Ogłoszeniodawcę ceny sprzedaży Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów i Kondolencji, uprawnienia Ogłoszeniodawcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Serwis Internetowy nieodpłatnie udostępnia Ogłoszeniodawcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się Usługobiorcy. W szczególności Ogłoszeniodawcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin z Serwisu Internetowego jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.

3. Do korzystania ze Serwisu Internetowego, w tym przeglądania cenników ogłoszeń Wydawców, oraz składania zamówień na publikację Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń Wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji w Tytułach Wydawców oraz w Serwisie internetowym, niezbędne są:

a. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”.

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

c. system operacyjny: Windows lub Linux (z konsolą graficzną) lub Mac OS

d. karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024x768

e. łącze internetowe o przepustowości minimalnej: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s

4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Ogłoszeniodawcom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.

5. Usługobiorca uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem

6. Usługobiorca zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Serwisu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

7. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

8. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Ogłoszeniodawcę, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Ogłoszeniodawca i obciążają go osobiście

9. Usługodawca nie świadczy usług posprzedażnych i nie udziela gwarancji

10. Umowa o wykonanie Usługi jest zawierana na czas wykonania przez strony świadczeń przewidzianych w umowie

11.Ogłoszeniodawca dokonuje płatności jednorazowo. Nie występuje minimalny czas trwania zobowiązań Ogłoszeniodawcy (w tym Konsumenta) wynikających z umowy.

12. Wycena Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń Wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawców, obowiązującego w dniu wyceny. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie Ogłoszeń drobnych, Ogłoszeń Wymiarowych, Komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji od Ogłoszeniodawcy.


3. PRZYJMOWANIE OGŁOSZEŃ W SERWISIE.

1. Przyjmowanie ogłoszeń od Ogłoszeniodawców w celu umieszczenia w Tytułach prasowych Wydawcy za pośrednictwem Serwisu internetowego IBOP.pl jest dokonywane w oparciu o niniejszy Regulamin, regulaminy wydawców dotyczące przyjmowania ogłoszeń, oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Ogłoszenie drobne, Ogłoszenie wymiarowe, Komunikat, Nekrolog lub Kondolencje w Tytułach prasowych Wydawców Ogłoszeniodawca może wycenić za pośrednictwem Serwisu Internetowego IBOP.pl w Tytułach prasowych Wydawców, w następujący sposób:

a). za pośrednictwem formularza na stronie serwisu

b). e-mailem: wysyłając zamówienie na adres: biuro@ibop.pl

c). faxem na numer: 71 343 59 28

d). osobiście w Biurze Ogłoszeń SUNpress we Wrocławiu, Plac Pereca 3 lok. 1 B.

3. Proces przyjęcia i publikacji ogłoszenia w tytule prasowym wskazanym przez Ogłoszeniodawcę obejmuje etapy:

a) wybranie rodzaju ogłoszenia, które Ogłoszeniodawca chce zamieścić w Tytule prasowym o zasięgu ogólnopolskim lub regionalnym (ogłoszenie drobne, modułowe, komunikat, nekrolog lub kondolencje)

b) sformułowanie treści, formy ogłoszenia, nekrologu, kondolencji, wskazanie gazet, rubryki, kategorii i dat emisji przez Ogłoszeniodawcę

c) wypełnienie formularza identyfikującego Ogłoszeniodawcę. Ogłoszeniodawca zgodnie z obowiązującym prawem prasowym, zobowiązany jest do przekazania swoich poprawnych danych osobowych i adresowych (imię, nazwisko, nr telefonu), umieszczanych na zamówieniu. Serwis nie udostępnia tych danych osobom trzecim. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. Informacje o Usługach dostępnych w Serwisie Internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Ogłoszeniodawca, przesyłając za pośrednictwem Serwisu Internetowego zapytanie o koszt Ogłoszenia drobnego, Ogłoszenia Wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Usług. Każda płatność zrealizowana przez Ogłoszeniodawcę stanowi do momentu wysłania przez Serwis potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji Zamówienia. W wyniku złożonego przez Ogłoszeniodawcę Zapytania, Serwis przesyła do Ogłoszeniodawcy wycenę dokonanego przez niego zamówienia na podany przez Ogłoszeniodawcę adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Wycena ogłoszenia drobnego, wymiarowego, komunikatu, nekrologu, kondolencji jest dokonywana do 1 godziny od spłynięcia zamówienia. Powyższy termin dotyczy zamówień, które spłynęły do SUNPRESS w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zapytania złożone po godz. 16.00 lub w święta wyceniane są pierwszego dnia roboczego (poniedziałek – piątek) do godz. 11.00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail z którego Usługodawca otrzymał zapytanie ofertowe.

6. W przypadku akceptacji przez Ogłoszeniodawcę wyceny ogłoszenia drobnego, wymiarowego, komunikatu, nekrologu lub kondolencji, Usługodawca przesyła Ogłoszeniodawcy potwierdzenie złożenia zamówienia. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zamawianej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

7. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt Ogłoszenia wymiarowego, Nekrologu lub Kondolencji nie są zgodne z zapytaniem złożonym przez Ogłoszeniodawcę, ten nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Ogłoszeniodawcy skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

8. Treść ogłoszeń, nekrologów lub kondolencji nie może być sprzeczna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz regulaminami i zasadami Wydawców.

9. Daty emisji ogłoszeń wyznaczane są na podstawie wymagań Wydawców.
W przypadku wybrania przez Ogłoszeniodawcę daty publikacji, która nie jest już możliwa do realizacji zostanie on o tym fakcie poinformowany w treści wiadomości e-mail z wyceną ogłoszenia, nekrologu lub kondolencji.

10. Wycena ogłoszeń, nekrologów lub kondolencji odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu wyceny ogłoszenia, nekrologu lub kondolencji. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie ogłoszeń od Ogłoszeniodawcy.


4. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ DROBNYCH


1. Ogłoszenia Drobne są drukowane w Tytułach wydawcy w ramach tematycznych rubryk i podrubryk, przy zastosowaniu czcionki o stałej wielkości i kroju, przyjętej przez Wydawcę dla danego Tytułu lub wydania Tytułu.

2. Ilość i tematyka rubryk może być zmieniana w zależności od ilości Ogłoszeń Drobnych o danej tematyce, które mają być opublikowane w danym wydaniu Tytułu prasowego.

3. Usługodawcy przysługuje uprawnienie do ostatecznego sklasyfikowania Ogłoszenia Drobnego do danej rubryki lub podrubryki. W przypadku zmiany klasyfikacji Ogłoszeniodawca zostanie o tym poinformowany i może nie wyrazić zgody na zmianę klasyfikacji.

4. Cena za zamieszczenie Ogłoszenia Drobnego w Tytule oraz w Serwisie Internetowym (jeżeli podlega ono zamieszczeniu w Serwisie Internetowym ) jest ustalana zgodnie z obowiązującym cennikiem Tytułu prasowego wybranego przez Ogłoszeniodawcę, przy czym podstawę obliczenia ceny stanowi jedna linia (zawierająca od 30 do 35 znaków), chyba że co innego wynika z odpowiedniego Cennika danego Tytułu prasowego. Usługodawca może różnicować w Cenniku ceny Ogłoszeń drobnych, w tym w szczególności w zależności od ich tematyki, jak również ustanawiać rabaty i promocje na wszystkie lub poszczególne rodzaje Ogłoszeń Drobnych.

5. Wycena ogłoszeń drobnych odbywa się na podstawie aktualnego cennika Wydawcy, obowiązującego w dniu wyceny ogłoszenia. Usługodawca nie pobiera dodatkowej prowizji za zamieszczenie ogłoszeń od Ogłoszeniodawcy.

6. Usługodawca może uzależnić publikację Ogłoszenia drobnego od przedstawienia przez Ogłoszeniodawcę odpowiednich dokumentów, takich jak np. dowód tożsamości, zezwolenie, licencja lub koncesja, dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu itp. lub od złożenia dodatkowego oświadczenia określonej treści - jeśli jest uzasadnione treścią ogłoszenia. W szczególności Wydawca będzie wymagał;

a) przedstawienia dowodu tożsamości w przypadku Ogłoszeń Drobnych o charakterze towarzyskim;

b) druku Zlecenia podpisanego własnoręcznie przez lekarza ogłaszającego swoją działalność wraz z pieczęcią lekarską, zawierającą numer prawa wykonywania zawodu.

7. Ogłoszenia drobne będą zamieszczane w podrubrykach według kolejności alfabetycznej lub innej ustalonej przez Wydawcę danego Tytułu prasowego. Ogłoszeniodawca może jednak za dodatkową opłatą, zamówić umieszczenie Ogłoszenia drobnego na jednym z pierwszych pięciu miejsc w podrubryce, poza kolejnością alfabetyczną (powyższa możliwość dostępna jest w następujących Tytułach prasowych: Polska The Times, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Głos Wielkopolski), przy czym zamówienie to może zostać zrealizowane tylko w wypadku, gdy wybrane przez Ogłoszeniodawcę miejsce w podrubryce nie zostało dotychczas zamówione przez innego Ogłoszeniodawcę. Dodatkowa opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie obliczana w stosunku do podstawowej ceny Ogłoszenia, ustalonej zgodnie z odpowiednim Cennikiem.

Wartość dopłaty za poszczególne miejsca w podrubryce

I miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 300 %

II miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 200 %

III miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 150 %

IV miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 50 %

V miejsce w podrubryce – dopłata do wartości ogłoszenia – 30 %

8. Ogłoszenia drobne zamówione w celu publikacji w Gazecie Wyborczej w rubryce PRACA, dam PRACĘ publikowane będą również w Serwisie Internetowym gazetapraca.pl na okres 14 dni. Ogłoszenia Wymiarowe będą publikowane w Serwisie Internetowym gazetapraca.pl pod warunkiem, że ich emisja zostanie zlecona na wydanie wtorkowe do dodatku branżowego Moj Biznes. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania jego emisji w Serwisie Internetowym gazetapraca.pl poprzez wysłanie e-maila z prośbą na adres: biuro@ibop.pl. Zaprzestanie publikacji Ogłoszenia nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

9. Po przesłaniu zapytania dotyczącego publikacji Ogłoszenia drobnego Ogłoszeniodawca otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zapytania. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zamawianej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.

10. Jeżeli proponowana treść Umowy nie są zgodne z zapytaniem złożonym przez Ogłoszeniodawcę, ten nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Ogłoszeniodawcy skorygowaną treść proponowanej Umowy.

11. Ogłoszeniodawca powinien uważnie zapoznać się z treścią oferty Umowy i podjąć decyzję, czy chce zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi publikacji Ogłoszenia drobnego w Gazecie Ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej. W przypadku chęci publikacji Ogłoszeniodawca powinien przesłać Usługodawcy jeszcze tego samego dnia e-mail z akceptacją oferty Umowy, zgodnie z instrukcją podaną w ofercie Umowy i do wskazanej w niej godziny.

12.Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę e-maila z potwierdzeniem publikacji ogłoszenia, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie Umowy. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna).

13. Do realizacji Umowy przez osobę będącą Konsumentem konieczne jest dokonanie pełnej zapłaty za Ogłoszenie drobne przed jego publikacją do godziny wskazanej w ofercie. W przeciwnym razie Umowa wygasa.

14. Usługodawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, potwierdza Ogłoszeniodawcy e-mailem zawarcie umowy o wykonanie Usługi.


 

5. PUBLIKACJA NEKROLOGÓW LUB KONDOLENCJI

1. Nekrolog lub Kondolencje będą zamieszczone drukiem na łamach Tytułów prasowych Wydawcy wskazanego w zapytaniu przesłanym przez Ogłoszeniodawcę w Gazecie ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej w zależności od opcji wybranej przez Ogłoszeniodawcę.

2. Nekrologi lub Kondolencje w Gazecie Ogólnopolskiej są publikowane na 2 Stronie Redakcyjnej lub na Stronach redakcyjnych lub na Stronach z nekrologami w następujących Tytułach prasowych: Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Puls Biznesu, Nasz Dziennik.

3. Nekrologi lub Kondolencje w Gazecie Regionalnej są publikowane na Stronach Redakcyjnych lub Stronach z nekrologami w zależności od ustaleń poszczególnych Wydawców.

4. Możliwość zamieszczania Nekrologów lub Kondolencji na 2 Stronie redakcyjnej lub Stronach redakcyjnych lub Stronach z nekrologami w Gazecie Ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej jest uzależniona od dostępności miejsca na tych stronach.

5. Po złożeniu zapytania w sprawie publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Gazecie Ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej Usługodawca poinformuje Ogłoszeniodawcę, po ustaleniu z Wydawcą o możliwości publikacji Nekrologu lub Kondolencji w miejscu wskazanym w zapytaniu przez Ogłoszeniodawcę.

5. W przypadku publikacji Nekrologów lub Kondolencji w Gazecie Ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej zamawianych na Strony z Nekrologami lub strony redakcyjne nie ma możliwości wyboru strony ani miejsca na stronie, na których Nekrolog lub Kondolencje zostaną zamieszczone.

6. W zapytaniu złożonym przez Ogłoszeniodawcę niezbędne jest określenie parametrów Usługi (np. wybranie Tytułu prasowego, dnia publikacji Nekrologu lub Kondolencji, wybranie znaku graficznego, miejsca publikacji w danym Tytule prasowym, określenie sposobu płatności oraz podanie danych osobowych i kontaktowych.

7. Po przesłaniu zapytania dotyczącego publikacji Nekrologu lub Kondolencji Ogłoszeniodawca otrzymuje e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zapytania. Wiadomość zawiera proponowaną treść Umowy, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zamawianej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

8. Jeżeli proponowana treść Umowy lub wykonany przez Usługodawcę projekt Nekrologu lub Kondolencji nie są zgodne z zapytaniem złożonym przez Ogłoszeniodawcę, ten nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Ogłoszeniodawcy skorygowaną treść proponowanej Umowy lub projektu Nekrologu lub Kondolencji.

9 Ogłoszeniodawca powinien zaakceptować przedstawiony mu projekt Nekrologu lub Kondolencji w dniu roboczym poprzedzającym publikację Nekrologu lub Kondolencji w wybranym przez Ogłoszeniodawcę Tytule prasowym do godziny wskazanej w ofercie Umowy. W przypadku braku akceptacji projektu do wskazanej godziny oferta Umowy przestaje obowiązywać i nie jest wiążąca dla żadnej ze stron.

10. Ogłoszeniodawca powinien uważnie zapoznać się z treścią oferty Umowy i podjąć decyzję, czy chce zawrzeć Umowę o wykonanie Usługi publikacji Nekrologu lub Kondolencji w Gazecie Ogólnopolskiej lub Gazecie Regionalnej. W przypadku chęci publikacji Ogłoszeniodawca powinien przesłać Usługodawcy jeszcze tego samego dnia e-mail z akceptacją oferty Umowy, zgodnie z instrukcją podaną w ofercie Umowy i do wskazanej w niej godziny.

11.Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przez Usługodawcę e-maila, o ile nastąpi to w terminie wskazanym w ofercie Umowy. W przeciwnym wypadku oferta przestaje wiązać (staje się nieaktualna).

12. Do realizacji Umowy przez osobę będącą Konsumentem konieczne jest dokonanie pełnej zapłaty za Nekrolog lub Kondolencje przed jego publikacją do godziny wskazanej w ofercie. W przeciwnym razie Umowa wygasa.

13. Usługodawca niezwłocznie, przy czym przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, potwierdza Ogłoszeniodawcy e-mailem zawarcie umowy o wykonanie Usługi


 

6. PUBLIKACJA NEKROLOGÓW i KONDOLENCJI  w SERWISACH INTERNETOWYCH WYDAWCÓW..

1. Nekrologi i kondolencje zamówione w celu publikacji w Gazecie Wyborczej publikowane będą również w Serwisie Internetowym nekrologi.wyborcza.pl. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania jego emisji w Serwisie Internetowym nekrologi.wyborcza.pl poprzez wysłanie e-maila z prośbą na adres: biuro@ibop.pl. Zaprzestanie publikacji nekrologu lub kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

2. Nekrologi i kondolencje zamówione w celu publikacji w Tytułach prasowych Wydawcy POLSKAPRESSE Sp. z o.o. publikowane będą również w Serwisie Internetowym nekrologi.net Ogłoszeniodawca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania jego emisji w Serwisie Internetowym wspomnijbliskich.pl poprzez wysłanie e-maila z prośbą na adres: biuro@ibop.pl . Zaprzestanie publikacji nekrologu lub kondolencji nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

 

7. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ WYMIAROWYCH I KOMUNIKATÓW.

1. Ze względu na specyfikę Usługi nie jest ona kierowana do Konsumentów. Osoby zainteresowane publikacją Ogłoszeń wymiarowych lub Komunikatów proszone są o przesłanie zapytania ofertowego na adres e-mail Usługodawcy: biuro@ibop.pl w celu zawarcia indywidualnej Umowy na świadczenie Usługi.

2. Usługodawca po otrzymaniu zapytania dotyczącego publikacji Ogłoszeń wymiarowych lub Komunikatu dokona wyceny Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu. Wycena jest dokonywana do 2 godzin od spłynięcia zamówienia. Powyższy termin dotyczy zamówień, które spłynęły do SUNPRESS w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zapytania złożone po godz. 16.00 lub w święta wyceniane są pierwszego dnia roboczego (poniedziałek – piątek) do godz. 11.00. Wycena wysyłana jest na adres e-mail z którego Usługodawca otrzymał zapytanie ofertowe.

3. W przypadku akceptacji przez Ogłoszeniodawcę wyceny ogłoszenia wymiarowego, komunikatu, Usługodawca przesyła Ogłoszeniodawcy potwierdzenie złożenia zamówienia. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, datę publikacji, dane zamawianej Usługi, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy. Usługodawca zapewnia Ogłoszeniodawcy możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu lub przesłanym projekcie, jego zmiany lub anulowania.

4. Jeżeli proponowana treść Umowy sprzedaży lub wykonany przez Usługodawcę projekt Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu nie są zgodne z zapytaniem złożonym przez Ogłoszeniodawcę, ten nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Usługodawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub telefonicznie. Usługodawca bez zbędnej zwłoki prześle Ogłoszeniodawcy skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży lub projektu Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu.

5. W przypadku rezygnacja z publikacji Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu na 2 dni robocze przed publikacją Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu po podpisaniu Umowy sprzedaży Ogłoszeniodawca nie będący Konsumentem zapłaci Usługodawcy 50 % wartości zamówionego Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu. W przypadku rezygnacji z publikacji Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu na 1 dzień roboczy przed publikacją Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu po podpisaniu Umowy sprzedaży Ogłoszeniodawca nie będący Konsumentem zapłaci Usługodawcy 100 % wartości zamówionego Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu. Usługodawca może zwolnić Ogłoszeniodawcę nie będącego Konsumentem z obowiązku zapłaty, w związku z rezygnacją z publikacji Ogłoszenia wymiarowego lub Komunikatu, jeżeli otrzyma pisemne zapewnienie Wydawcy iż jest taka możliwość.

6. Ogłoszenia Wymiarowe będące Komunikatami zamówione w celu publikacji w Gazecie Wyborczej publikowane będą również w Serwisie Internetowym www.Komunikaty.pl na czas nieokreślony. Ogłoszeniodawca może w każdym czasie przesłać dyspozycję zaprzestania emisji jego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym www.Komunikaty.pl poprzez wysłanie e-maila z prośbą na adres: biuro@ibop.pl. Zaprzestanie publikacji Ogłoszenia nastąpi w terminie 1 dnia roboczego od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

 

 

8. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

2. Usługodawca może odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, lub zażądać dokonania jego zmian, jeżeli:

a). treść lub forma ogłoszenia jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, linią programową lub charakterem publikacji, lub z normami wiążących Wydawcę: Kodeksu Dobrych Praktyk Wydawców Prasy, Kodeksu Etyki Reklamy, lub

b).osoba trzecia lub właściwy organ lub instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Państwa ogłoszenia,

c).odmówić zamieszczenia lub wstrzymać zamieszczenie ogłoszenia, jeżeli nie otrzymamy lub otrzymamy z opóźnieniem płatność za zamieszczane wcześniej ogłoszenia. Powyższe postanowienie nie dotyczy Ogłoszeń zamawianych przez Konsumentów.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

a). przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu Usługodawcy,

b).odmowy świadczenia Usług jeśli Ogłoszeniodawca poda błędny lub fałszywy adres email oraz telefon, uniemożliwiając w ten sposób kontakt z Ogłoszeniodawcą.

c). Wprowadzenia w projekcie graficznym ogłoszenia wymiarowego na ramce określającej wymiar modułu, w prawym dolnym rogu adresu strony internetowej www.IBOP.pl będącej własnością firmy SUNpress. Ogłoszeniodawca może zwrócić się do Usługodawcy o usunięcie adresu strony www.IBOP.pl w momencie akceptacji projektu.


 

9. WSTRZYMANIE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA, NEKROLOGU LUB KONDOLENCJI

1. Wstrzymanie publikacji ogłoszeń lub ich wycofywanie przed publikacją winno być zgłoszone pisemnie. W celu wstrzymania ogłoszeń lub ich wycofania należy przesłać wiadomość na adres biuro@ibop.pl za potwierdzeniem odbioru.


10. REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości realizacji zamówienia Ogłoszeniodawca zobowiązany jest zgłaszać Usługodawcy na piśmie w wybrany przez siebie sposób:

a). wysyłając treść reklamacji na adres e-mail: biuro@ibop.pl za potwierdzeniem odbioru w tytule wiadomości wpisując REKLAMACJA

b) .listownie na adres: SUNpress Biuro Ogłoszeń Prasowych, Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław

c). wysyłając reklamacje faxem na numer 71 343 59 28 (opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z planem taryfowym Państwa dostawcy usług telekomunikacyjnych),

2. Reklamacja powinna zawierać w odniesieniu do publikacji ogłoszeń drobnych, wymiarowych, komunikatów, Nekrologów lub Kondolencji:

a). opis wad i usterek opublikowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego, nekrologu, kondolencji lub reklamy w stosunku do złożonego zamówienia bądź informację, że nie doszło do publikacji ogłoszenia drobnego, wymiarowego, komunikatu, nekrologu, kondolencji pomimo dostarczonego zamówienia,

b). numer ogłoszenia wymiarowego, nekrologu, kondolencji, reklamy lub treść ogłoszenia drobnego,

c).Tytuł prasowy, datę i numer wydania, w którym doszło lub miało dojść do publikacji reklamowanego ogłoszenia drobnego, wymiarowego, Komunikatu, nekrologu, kondolencji,

d). imię i nazwisko osoby składającej reklamację, oraz adres pocztowy lub adres poczty e-mail,

e). propozycję rekompensaty:

e1) ponowną publikację ogłoszenia drobnego, wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji

e2) obniżenie ceny ogłoszenia drobnego, wymiarowego, Komunikatu, Nekrologu lub Kondolencji

e3) rezygnację z Umowy sprzedaży i zwrot wartości Zamówienia.

3. Wymogi podane w zdaniach poprzednich mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

4. Jeżeli Zamówienie dotyczy cyklicznych emisji ogłoszeń, reklamację prosimy zgłosić w dniu pierwszej zakwestionowanej emisji, co pozwoli na uwzględnienie zmian w kolejnych emisjach. Przy czym w przypadku Ogłoszeń cyklicznych zamieszczanych dzień po dniu Usługodawca może uwzględnić reklamację nie wcześniej niż na trzeci dzień roboczy licząc od dnia zgłoszenia reklamacji.

5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji Ogłoszeniodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Usługodawcy w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.


 

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca nie przyjmuje do druku w gazetach Wydawców ogłoszeń, które są sprzeczne z prawem, obelżywe lub oszczercze informacje, pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite, ani za żadne materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa innych osób, w tym bez ograniczeń za żadne przekazywane treści, które stanowią przestępstwo lub które zachęcają do przestępczej działalności, które prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub w jakikolwiek inny sposób łamią obowiązujące prawo.

2. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie SUNpress w związku z treścią zamieszczonego ogłoszenia, nekrologu, kondolencji lub dołączonymi do niego elementami graficznymi, w tym i do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków SUNpress poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.

3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu prawa na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa i inne) do posługiwania się użytymi w zleconych do publikacji ogłoszeniach - informacjami, danymi, fragmentami utworów lub innymi elementami stanowiącymi przedmiot jakiejkolwiek ochrony prawnej.

4. Usługodawca nie ingeruje w treść ogłoszeń zamieszczanych przez Ogłoszeniodawców ani nie uczestniczy w transakcjach zawieranych pomiędzy użytkownikami, nie gwarantuje dokładności ogłoszeń i informacji kontaktowych ani jakości, bezpieczeństwa lub zgodności z prawem oferowanych przez użytkowników produktów i usług.


 

12. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.phporaz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b). Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c). Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.


 

13. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 13.6 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a. pisemnie na adres: Plac Pereca 3/1 b, 53-431 Wrocław;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@ibop.pl

2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Formularz odstąpienia od umowy”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

3.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy:

4.W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

7.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a). o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


14. PŁATNOŚCI ZA OGŁOSZENIA

1. Zamówioną Usługę mogą Państwo opłacić w wybrany przez siebie sposób:

a. przed emisją, czyli do dnia poprzedzającego emisję drukiem włącznie – płatność z góry

b. po emisji, na podstawie wystawionej Państwu faktury – płatność z dołu

c. w inny sposób określony w Umowie między Usługodawcą i Ogłoszeniodawcą.


15. FAKTURA VAT, PARAGON

1. W przypadku, gdy Ogłoszeniodawca żąda wystawienia faktury VAT, Usługodawca wystawi za opublikowane ogłoszenie drobne, wymiarowe, komunikat, nekrolog lub kondolencje fakturę, przy czym:

a. faktura zostaje wystawiona w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy

b. faktura zostaje wysłana Ogłoszeniodawcy na adres email podany przy składaniu zamówienia. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT z pieczątkami firmy i wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej zgłoszenie takie należy przesłać na adres: biuro@ibop.pl

c. w przypadku niezgłoszenia chęci otrzymania faktury VAT, Ogłoszeniodawcy zostanie wystawiony paragon.


16. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują sie w zakładce Polityka prywatności

 

17. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1.Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami.

2 .Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Ogłoszeniodawcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Ogłoszeniodawcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

3. W wypadku Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Ogłoszeniodawcę sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4.W wypadku Ogłoszeniodawców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Ogłoszeniodawcy stosownego oświadczenia.

5.Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Ogłoszeniodawcy nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Ogłoszeniodawcy nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Ogłoszeniodawcy nie będącego konsumentem.

6.Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Ogłoszeniodawcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.


18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Zmiana Regulaminu:

a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

c. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Chcesz zamieścić ogłoszenie? Zadzwoń: 71 343 59 28, 71 341 98 85 lub napisz: biuro@ibop.pl